Brandsläckare

För att det ska kunna börja brinna behövs syre, brännbart ämne samt värme. Nyckelord när det gäller bränder är kylning och kvävning. När det brinner gäller följande:

1. Rädda liv som är i uppenbar fara!
2. Varna andra som kan hotas av branden så de kan sätta sig i säkerhet.
3. Ring 112 från en säker plats.
4. Om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka elden, kan du påbörja släckningsarbetet, men utsätt inte dig själv för onödiga risker.

 

 


Brandklasser

Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de kan släcka. Bränder av klasserna A och B är vanligast och därför har brandsläckare tydliga markeringar vilken typ av bränder de är avsedda för.

Klass A omfattar brand i fasta organiska material som brinner med både glöd och flamma, exempel på organiskt material är trä, papper, textil och andra vanliga inredningsmaterial.

Klass B innebär brand i vätskor som olja, bensin och alkohol. De brinner med flamma men utan glöd.

Klass C omfattar bränder i gas.

Klass D innebär brand i metaller och metallelegeringar som magnesium, aluminium, natrium och kalium.

Klass F är beteckningen för bränder i fett som vanligtvis inträffar i köket.

För att du effektivt ska kunna släcka en brand bör du känna till något om hur olika släckmedel fungerar mot olika brännbara ämnen. Resultatet beror också på hur du riktar släckningen, antingen mot glöden eller mot flammorna. På de allra flesta handbrandsläckare finns det instruktioner tryckta på behållaren.

Pulver-Klass ABC

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritishus rekommenderas i första hand en godkänd handbrandsläckare med minst 6 kg pulver. Bakom rekommendationen står Räddningsverket, Konsumentverket, Svenske Brandskyddsföretag (SVEBRA) och den bygger på praktiska försök genomförda av Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP). De flesta försäkringsbolag står bakom den rekommendationen,  men hör alltid först med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för just dig och ditt boende, numera är det allt vanligare att de vill att man har en 6 kg pulversläckare per våningsplan. Den avgörande bedömningen har varit att en brandsläckare med 6 kg pulver, i förhållande till sin vikt och storlek, har en oöverträffad släckkapacitet och ger även en okunnig användare goda förutsättningar att släcka en brand. Räddningsverket rekommenderar att handbrandsläckaren är godkänd enligt SS-EN-3-7:2004 och helst med en hög effektivitetsklass på  43A 233BC. Handbrandsläckare innehåller oftast ABC-pulver men det finns märken på marknaden som endast är avsedda för brand av typ B, kontrollera därför alltid innan du köper en brandsläckare vilka bränder den är avsedd för,  samt effektivitetsklassen. Vi säljer endast 6 kg pulversläckare med minsta kapacitet 43A 233BC men också självklart med högre kapacitet.

Nackdelen med pulver är att det smutsar ner då pulvret i brandsläckaren är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. De flesta försäkringsbolag täcker den kostnaden då pulvret har störst chans att förhindra att branden utvecklas och i värsta fall bränner ner huset. Hör alltid först med ditt försäkringsbolag hur deras regler ser ut när det gäller sanering. Pulver leder inte elektrisk ström vilket betyder att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan risk för att skada sig, men för rum med känslig elektronisk utrustning, t ex server rum och liknande, är pulver inte att rekommendera utan då passar koldioxid-/kolsyresläckare bättre. Pulvret i släckaren är frostbeständigt och funktionsdugligt i kalla miljöer ner till -30 grader C vilket gör pulversläckaren ideallisk för utrymmen som inte alltid har värme, t ex sommarstugan som stängs för vintern.

Skum-Klass AB

Skumsläckare är effektiva mot brand i vätskor som olja, bensin och alkohol men kan även användas mot bränder i fasta material som trä, textil och papper. Många nyare skumsläckare klarar av att användas mot elektrisk utrustning under 1000V. Skum är lättare att sanera än pulver och passar därför bra i miljöer där man vill undvika nedsmutsning eller där många obehöriga människor passerar. Väljer du en skumsläckare i stället för pulver är det viktigt att du tänker på att kompensera den minskade släckkapaciteten, t ex klarar en 9 liter skumsläckare endast en hälften så stor brand som en 6 kg pulversläckare. Skumvätskan fryser också vid minusgrader och det gör att den inte kan användas utomhus eller i byggnader utan konstant värme. För att lyckas med en effektiv släckning med skum måste man rikta strålen mot lågans bas där man måste se till att täcka det brinnande ämnet. Vid användning mot bränder i bensin flyter skummet ut över vätskan och tränger in mellan bränslet och flammorna så elden kvävs.

Koldioxid-/kolsyresläckare-Klass B

Koldioxid leder inte elektrisk ström och är därför väl lämpad för utrymmen där det finns känslig elektrisk utrustning och där saneringsmöjligheterna är begränsade, t ex telestationer, serverrum, ställverk och restaurangkök. Koldioxid kan användas för bränder i brinnande västskor och plaster men är inget effektivt släckmedel. En brandsläckare med 6 kg koldioxid klarar att släcka en brand i en frityrgryta eller en mindre elektrisk brand, men det släckta föremålet kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan härden hunnit svalna. Koldioxiden kan också blåsa bort när man försöker släcka en brand utomhus och har endast en räckvidd på 1-3 meter. Vid användning av koldioxidsläckare bör man också vara försiktig på grund av kvävningsrisk, då koldioxiden är tyngre än luft och kan tränga in i utrymmen som är lågt belägna.